تبلیغات
del neveshtehaye man - عكس تنهایی 2

del neveshtehaye man

مقصر خود ماییم عشق را به کسانی ارزانی میکنیم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند , نه میخواهند


تنهایی خیلی سخته وقتی چشام به راهه وقتی كه شب سیاهه