تبلیغات
del neveshtehaye man - مجموعه تصاویر متحرك

del neveshtehaye man

مقصر خود ماییم عشق را به کسانی ارزانی میکنیم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند , نه میخواهند


این هم یه مجموعه با تصاویر متفاوت و مختلف از تصاویر متحرك