تبلیغات
del neveshtehaye man - درد می کند هنوز جای دوست داشتنت

del neveshtehaye man

مقصر خود ماییم عشق را به کسانی ارزانی میکنیم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند , نه میخواهند